موسسه خیریه صدیقین اصفهان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود با ماموریت توانمندسازی خانواده های زن سرپرست در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، جسمی، روانی در سال 1391در اصفهان تاسیس و شروع به فعالیت نمود .

ماموریت

موسسه خیریه صدیقین اصفهان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود با ماموریت توانمندسازی خانواده های زن سرپرست در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، جسمی، روانی در استان اصفهان فعالیت می نماید.

چشم انداز

خیریه صدیقین اصفهان، موسسه ای است توانمندساز، امیدبخش و تکیه گاهی مطمئن برای خانواده های زن سرپرست و الگویی الهام بخش برای خیریه های فعال در حوزه توانمندسازی در سطح کشور.

ارزش ها

خودکارآمدی و استقلال اقتصادی یا نیازمندی به حمایت همیشگی؟

توانمند سازی دقیقا چیست؟

فرآیندی پویا و خود جوش ازمتن فرهنگی - اجتماعی یک جامعه که به افراد قدرت افزایش توانایی می دهد تا بتوانند برای بهبود وضعیت زندگی خویش اقدام نمایند.

داوطلبان فعال

صدیقین افتخار دارد که بالغ بر 20 نفر داوطلب افتخاری در امور اصلی و حساس خیریه در کنار خود دارد.

خانم دکتر حسینی

متخصص صنایع و سیستم ها

آقای مهندس خمسه

متخصص مدیریت کسب و کار و فناوری

خانم مهندس جنتی

متخصص برنامه نویسی و طراحی سایت

خانم مهندس طاهری

متخصص بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

هم افزایی با ارگان ها و کسب و کار ها

برخی از ارگان های دولتی و یا شرکت های خصوصی به روش های مانند سفارش لباس یا غذا حمایت های مالی و یا غیر مالی و یا حمایت تخصصی در کنار صدیقین تمام قد ایستاده اند.