در روز چهارشنبه مورخ 96/10/27 آقای دکتر عیدی و همراهان از فعالیتهای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در کارگاه های مر کز مر آت بازدید داشتند و طرح پایلوت توانمند سازی زنان نهاد ریاست جمهوری برای ایشان تشریح شد.