کارگاه بزرگ خیاطی موسسه خیریه صدیقین اصفهان با نام تجاری “پیراتن ” در زمینه تولید لباس کار برای کارخانه جات و سازمان های مختلف و همچنین البسه نظامی برا ی سازمان های نظای در سطح کشور فعالیت می نمایند . اکثر تلاشگران این بخش خانم های سرپرست خانواده هستند که با اقتدار و عزت نفس اقدام به انجام این کار کرده اند .

Our Volunteers

It allows you to gather monthly subscriptions from fans to help fund your creative projects. They also encourage their users to offer rewards to fans as a way to repay them for their support.

William Khanna

CEO & Founder

Mr. Aladin

General Manager

Zummon Khan

Volunteer

Harista Pro

Volunteer

Banana Halim

Volunteer

Kumiriano Li

Volunteer

Tom Rahabi

Volunteer

Join Now

Want to join with us