در این جلسه سر کار خانم بنیانیان در مورد طرح توانمند سازی توضیحاتی دادند و به رئیس کمیته امداد استان پیشنهاداتی ارائه دادند از جمله اینکه زنان سرپرست خانوار خیریه از حمایت های کمیته امواد بهره مند شوند (حمایت های خیریه و حمایت های کمیته به صورت نقد به حقوق مددجو اضافه شودتا به پایه حقوق اداره کار برسد )مورد بعدی دررابطه با بیمه مددجویان صحبت شد. در این جلسه جناب آقای شیرانی اعلام آمادگی برای همکاری با خیریه در رابطه با طرح توانمند سازی و استفاده از ظرفیت و امکانات کمیته امداد در راستای اشتغال مثل بیمه ها ،خدمات،تشویق ها(کربلا،مشهد)بسته های حمایتی و سبد کالاو…کردند.