در تاریخ 96/8/5 معاون شهرداری منطقه 10آقای مهندس مستاجران به همراه خانم کاویانی از مرکز مرآت بازدید فرمودند وجلسه ای با سرکار خانم بنیانیان مدیر عامل خیریه صدیقین داشتند که در این جلسه در مورد اهداف طرح و چگونگی اجرای طرح توانمند سازی زنان گفتگویی صورت گرفت و در پایان آقای مهندس مستاجران جهت انجام اقدامات لازم برای تجهیز کردن امور اداری و نظافت مرکز اعلام آمادگی فرمودند.و نیز از کلاس ها و دست آوردهای مددجویان بازدید کردند.