نشست خیریه صدیقین و مسئول کمیته امداد شهرستان اصفهان و همراهان ایشان در محل خیریه برگزار شد. جناب آقای عباسی ،مسئول کمیته امداد امام ره وهمراهان ایشان ضمن بازدید از بخشهای مختلف خیریه صدیقین با فرآیند توانمند سازی زنان سرپرست خانوار آشنا شدند. ایشان از…