حمایت نقدی شما  صدیقین را در تحقق طیف گسترده ای از خدمات و رفع نیازهای مددجویان یاری خواهد کرد.خدماتی چون

  • توانمند سازی و آموزش عمومی و مهارت های زندگی و آموزش فنی و تخصصی و کسب مهارتهای شغلی مددجویان
  • کارآفرینی و و فراهم کردن زمینه اشتغال آنان در داخل یا خارج از موسسه
  • خدمات درمانی و روانشناسی
  • خدمات رفاهی و معیشتی مددجویان و خانواده های آنان
  • و ارائه فعالیت های فرهنگی با هدف ارتقای فرهنگی گروه های هدف

شماره حساب   0104129462002

شماره کارت 4903  9950   6911   6037

شماره شبا      IR350190000000104129462002

شماره حساب   1041500951

شماره کارت    8101694272105041

شماره شبا     Ir900700001000224150095001

پیام یا دیدگاهی دارید؟با ما درمیان بگذارید

فارسی سازی شده توسط داینامیک فرمریمورک.