آتک(آموزش ،تجربه ، کار)

خیریه صدیقین اصفهان ،چکیده فعالیت موسسه در طرح ویژه آتک: مصاحبه عمقی و روانشناختی احراز…
فارسی سازی شده توسط داینامیک فرمریمورک.