در روز یکشنبه 96/10/17 آقای خاتون آبادی مشاور شهردار در امور خیریه ها و مشاور اجرایی شهردار از کارگاه خیاطی خیریه در خیابان علامه امینی بازدید نمودند واز نزدیک با فعالیتهای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در این بخش آشنا شدند.