„مجموعه غذایی موسسه خیریه صدیقین اصفهان با برند تجاری “مهربانو ” از سال 1394 توسط خیرین داوطلب تاسیس و تا به امروز توسط حدود 10نفر نیروی مستقیم و چند نفر نیروی غیر مستقیم که تماما خانم های سرپرست خانواده هستند اقدام به فعالیت کرده است .

خیاطی مقدماتی و پیشرفته
۱۱ شهریور
خیاطی مقدماتی و پیشرفته
  • 8:00 - 17:00
  • موسسه خیریه صدیقین اصفهان ، طبقه 4
کاربری کامپیوتر ICDL
۱۱ مرداد
کاربری کامپیوتر ICDL
  • 8:00 -16:00
  • موسسه خیریه صدیقین اصفهان ، طبقه -2
دیجیتال مارکتینگ
۰۹ مهر
دیجیتال مارکتینگ
  • 8:00 - 17:00
  • موسسه خیریه صدیقین اصفهان-طبقات 2و3

Trusted by the biggest brand.

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his brown belly.