„مجموعه غذایی موسسه خیریه صدیقین اصفهان با برند تجاری “مهربانو ” از سال ۱۳۹۴ توسط خیرین داوطلب تاسیس و تا به امروز توسط حدود ۱۰نفر نیروی مستقیم و چند نفر نیروی غیر مستقیم که تماما خانم های سرپرست خانواده هستند اقدام به فعالیت کرده است .

خیاطی مقدماتی و پیشرفته
۱۱ شهریور
خیاطی مقدماتی و پیشرفته
  • ۸:۰۰ - ۱۲:۰۰
  • موسسه خیریه صدیقین اصفهان ، طبقه ۴
کاربری کامپیوتر ICDL
۱۰ تیر
کاربری کامپیوتر ICDL
  • ۸:۰۰ -۱۲:۰۰
  • موسسه خیریه صدیقین اصفهان ، طبقه -۲
دیجیتال مارکتینگ
۰۹ مهر
دیجیتال مارکتینگ
  • ۸:۰۰ - ۱۲:۰۰
  • موسسه خیریه صدیقین اصفهان-طبقات ۲و۳

هم افزایی با ارگان‌ها و کسب و کار‌ها

برخی از ارگان های دولتی و یا شرکت های خصوصی به روش های مانند سفارش لباس یا غذا حمایت های مالی و یا غیر مالی و یا حمایت تخصصی در کنار صدیقین تمام قد ایستاده اند.