روز  چهار شنبه مورخ 96/09/22 مشاور شهردار آقا ی مهندس کیهان پور و شهردار منطقه 10 آقای مهندس امامی و معاون اجتماعی آقای مهندس مستاجران و کارشناس اجتماعی خانم کاویانی و مدیرعامل موسسه خیریه صدیقین وناظر  طرح  توانمند سازی سر کار خانم بنیانیان همراه با پرسنل اجرایی طرح در جلسه حضور داشتند و ارائه مطالب مرتبط با گزارش اقدامات انجام گرفته در مرکز مرآت و اطلاعاتی در خصوص طرح توانمند سازی 300 زن سرپرست خانوار در 9 استان و اقدامات اجرایی را مطرح نمودند.سپس از مرکز و کلاس های آموزشی و مهارتی و کارهای انجام شده توسط مددجویان بازدید نمودند و ددر پایان قول همکاری و مساعدت با خیریه در جهت هرچه بهتر اجرایی شدن طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار رادادند .