img
img
img
img
img
img

واحد توانمندسازی

اولین و مهمترین وظیفه خیریه صدیقین، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار قلمداد می‌شود. در این راستا پس از ثبت نام مددجو در خیریه، فرآیند توانمندسازی با تست MMPA مختصر توسط روانشناس آغاز می‌شود وسپس مصاحبه عمقی صورت می‌پذیرد. در ادامه استعداد سنجی شغلی بر اساس آزمون هالند تحت نظر روانشناس انجام می‌شود. با توجه به تشخیص‌های صورت گرفته، مددجو به کلاس‌های آموزشی مهارت‌های زندگی و مهارت‌های حرفه‌ای مختلف معرفی می‌شود.

کارگاه‌های آموزش گروهی مهارت‌های زندگی

این بخش توسط روانشناس موسسه هر هفته با حضور مددجویان و به صورت کارگاه آموزشی گروهی برگزار می‌گردد. سر فصل‌های اصلی کارگاه‌های مهارت‌های زندگی به شرح ذیل است:

 • آموزش چهار شیوه تفکر
 • گفتگوی بالغانه
 • قاطعیت
 • آموزش خود تنظیمی و ویژگی افراد خود تنظی م
 • آموزش مدیریت زمان
 • آموزش هدف گذاری
تصویر کارگاه آموزش گروهی مهارت‌های زندگی
تصویر یکی از کلاس‌های آموزش حرفه‌ای

بخش آموزش حرفه‌ای

لیست کلاس‌ها توانمندسازی به شرح ذیل است:

 1. آرایشگری
 2. خیاطی (نازک دوزی و سری دوزی)
 3. کامپیوتر
 4. آشپزی
 5. حسابداری
 6. قالی بافی
 7. کار با چرم
 8. جواهر دوزی
 9. شیرینی پزی.

جلسات کارآفرینی با حضور کارآفرینان موفق

این دوره شامل مفاهیم و نکات آموزشی در خصوص آشنایی با مفاهیم کسب و کار و مدیریت شخصی است و شامل موارد ذیل می‌شود: 

 • خلق ارزش و ارزش آفرینی
 • استعداد و قابلیت‌ها
 • شناخت شخصیت
 • طراحی کسب و کار شامل شناخت نیاز و خواسته و طرا حی محصول و غیره.
 • مفاهیم اول یه بازاریابی شامل بازار هدف و غیره.
 • مزیت رقابتی
 • وفادارسازی مشتریان
تصویر جلسات کارآفرینی

* مشاوره های فردی

در طی فرآیند توانمندسازی هر فرد به صورت میانگین می‌تواند ۳ تا ۵ جلسه از مشاوره فردی استفاده نماید.

لازم به ذکر است در مواردی که حل فوری مشکلات اقتصادی مددجو ضروری به نظرمی‌رسد این امر صورت می‌پذیرد تا شرط آموزش‌پذیری مددجو برقرار گردد. این حمایت در حین دوره توانمند سازی است.