img
img
img
img
img
img

آموزش و توانمندسازی

اولین و مهمترین وظیفه خیریه صدیقین، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار قلمداد شده است. از همین رو، بخش عمده ای از ارتباطات با مجموعه ها و نهادهای حمایتی و جذب و شناسایی زنان سرپرست خانوار از طریق همین واحد صورت می گیرد.